Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Sözleşmeli Er Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşmeli Er Olmak isteyenler için kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıkça sorulan sorularınızın cevapları derlenmiştir.

 

Soru : Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

Cevap : Sözleşmeli er adayları başvuru şartları:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,
 • b) En az ortaöğretim (lise ) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar, teşkil eder.
 • Sağlıkla ilgili Başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilmiş olsalar dâhi 6191 sayılı kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel sözleşmeli er olarak alınmaz

 

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap : Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar ve ön sözleşmeleri de katılışlardan başlayıp, eğitimlerinin başarıyla tamamlanması sonrasında atamalarına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Soru : Sözleşmeli Er Maaşları Ne kadar ?

Cevap : Sözleşmeli Er Maaşları Sayfası İçin Yazının üstüne Tıklayınız.

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap : Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır. İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile geçerlidir.

Soru : İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

Cevap : İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir. Hizmet süresi, azamî yedi hizmet yılıdır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler yedi hizmet yılından sonra ne olacaklar? Memuriyete geçiş hakları var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler sivil memur olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları gerekmektedir. Bu durumu taşıyanlardan;

 •  Nitelik belgesi olumlu olanlar,
 •  İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Kanunun Ek-1’nci maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilirler.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler uzman çavuş olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yapılan iyileştirme sonucunda sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa müracaat yaşı, 25’ten 29’a (Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak) yükseltilmiştir

Uzman çavuş başvurusu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda, ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu şartı aranmaz.), [Uz.Erb.Yt.Md.6-b]

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler astsubay olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erlerin astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. Müteakip sözleşme süresi içerisinde ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla astsubaylığa başvurabilirler. [Kan.Md.8/Yt.Md.28]

Soru : Ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme süresi içinde ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

 

Soru : Ön sözleşmesini feshedenler tekrar geri dönebilirler mi?

Cevap : Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

 

Soru : Ön sözleşmesini feshedenler herhangi bir tazminat öderler mi, herhangi bir cezası var mı?

Cevap : Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için adaylık süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz veayrılanlar tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

 

Soru : Sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sözleşme süreleri sona
ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih edemezler ve kendi istekleriyle ayrılamazlar.
(Bir sonraki soruya verilen cevapta belirtilen istisnalar hariçtir)

Soru : Sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir mi?

Cevap : İlk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin
sebepleri Kuvvet Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar
gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece
feshedilebilir. [Kan.Md.5/Yt.Md.15]
Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildiği kuvvetin değiştirilmesi yahut sınıfının
kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesini feshedebilirler.
[Kan.Md.8/Yt.Md.29]
Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler hangi görevleri yaparlar?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış
oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında
görev yapan asker kişidir. [Kan.Md.4/Yt.Md.12]

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri
nasıldır?

Cevap : Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca
taşıma hakları yoktur.
Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik
kartları ile aynıdır.

 

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erlerin orduevi ve askeri kamplardan faydalanma hakları var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin birlikleri içerisinde bulunan askerî sosyal tesislerden
faydalanabilmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erler orduevi ve askeri kamplardan
yararlanma hakları yoktur.

Soru : Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra
evlerine gidemezler.

Soru : Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile, kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Hafta sonu çarşı ve yatı izinleri 1111 sayılı kanun çerçevesinde, halen uygulanmakta olan esas ve usullere göre düzenlenecektir.

Soru : İlköğretim mezunları sözleşmeli er olabiliyorlar mı?

Cevap : Evet olabilir. Başvuru şartları arasında en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Soru : Askerlik hizmetini yapmamış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi?

Cevap : Başvuru şartları arasında askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olmak yer
almaktadır.

Soru : Uzman erbaşlıktan ayrılmış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi?

Cevap : Hayır, yapamazlar.

Soru : Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru
yapabilirler mi?

Cevap : Hayır, yapamazlar

 

Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı

Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı

Tüm Sıkça Sorulanlar İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Cumhurbaşkanlığı Memur Alımı 2015 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

4 yorum

 1. kolay gelsin benim sag kulakta duymada çok az sıkıntım var. bu sınava girdigim zaman saglıkta beni sıkıntıya sokarmı ve bilgisayar mühendisligi teknisyenligi sertifikalarım var her şeyim tam ama bi sag kulak biraz duyma duyusunu bu 3 4 senede kaybettti. ama genede duyuyorum saglıkta bi skntı çıkarırmı ? tşkler cevap için şmdide….

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*